Nationale Studenten Enquête

Resultaten Nationale Studenten Enquête 2018

In de Nationale Studenten Enquête (NSE) hebben hbo- en wo-studenten hun mening gegeven over hun studie en onderwijsinstelling. Dit jaar werden ruim 744.000 studenten van 73 hogescholen en universiteiten uitgenodigd om de NSE in te vullen. 36,2% van de studenten gaf gehoor aan deze oproep.

Lees meer over de resultaten

Wat is de Nationale Studenten Enquête?

De Nationale Studenten Enquête (NSE) is het grootschalige landelijke onderzoek waarin jaarlijks bijna alle studenten in het hoger onderwijs worden uitgenodigd om hun mening te geven over hun opleiding. Alle NVAO-geaccrediteerde opleidingen aan hogescholen en universiteiten in Nederland kunnen participeren aan dit onderzoek.

Lees meer over wat de NSE inhoudt

Waarom de Nationale Studenten Enquête?

Objectieve informatie over opleidingen en instellingen draagt bij aan de kwaliteit en transparantie van het hoger onderwijs. Vanuit die gedachte heeft het ministerie van OCW in overleg met de hoger onderwijsinstellingen aan Studiekeuze123 de opdracht gegeven om de Nationale Studenten Enquête te organiseren. Studentenoordelen zijn een waardevolle informatiebron voor studiekiezers die bezig zijn met het maken van hun studiekeuze. Want wie kan de opleiding nu beter beoordelen dat de huidige student? Daarnaast worden de oordelen gebruikt voor de interne kwaliteitszorg en bij de benchmarking van opleidingen en instellingen.

Lees verder

Vragenlijst Nationale Studenten Enquête

Het doel van de NSE-vragenlijst is tweeledig: deze dient voor zowel studiekeuze-informatie voor studiekiezers als beleidsinformatie voor bestuurders en kwaliteitszorgmedewerkers.

Lees meer over de vragenlijst

Wie doen er mee aan de NSE?

Aan de NSE 2018 doen 73 hogescholen en universiteiten mee.
Bekijk de lijst met deelnemende instellingen.

NSE en de AVG

De NSE is – conform de AVG – in 2018 met een toestemmingsvraag aan het begin van de enquête uitgevoerd. Deze toestemmingsvraag heeft mogelijk invloed op de hoogte van de respons en/of de samenstelling van de responsgroep t.o.v. eerdere enquête-jaren. Er is door studiekeuze123 nog geen non-respons analyse gedaan om het mogelijke effect van de toestemmingsvraag op de uitkomsten te bepalen.

De resultaten van de NSE worden beschikbaar gesteld via een openbaar (benchmark)bestand en kan daarom, conform de AVG, geen persoonsgegevens en indirect tot de persoon herleidbare gegevens bevatten. Daartoe zijn twee maatregelen getroffen:

1. Alle persoonsgegevens zoals geslacht, leeftijd, et cetera zijn verwijderd;
2. Alle tot de persoon herleidbare gegevens zijn verwijderd door alle opleidingen waarvan minder dan 5 studenten hebben deelgenomen aan de enquête te verwijderen uit het bestand.

Dit heeft in het bestand van 2018 geleid tot verwijdering van 0,34% van de respondenten.

Het verwijderen van deze respondenten heeft geen invloed op de gepresenteerde (gemiddelde) uitkomsten van de tevredenheids- en themascores op landelijk niveau. Op instellingsniveau en meer in detail kijkend op het niveau van de sub-vragen onder de thema-scores kunnen gemiddelde tevredenheidsscores die met het openbaar benchmarkbestand worden berekend met name bij kleine responsgroepen en/of bij kleine instellingen iets verschillen van de gemiddelden die zouden zijn berekend met het volledige (onbeschermde) bestand. Door het verwijderen van de respondenten verandert immers de respons.

Bent u journalist of onderzoeker en wilt u gebruik maken van de resultaten?

Lees meer