NSE 2018 – Informatie voor deelnemende instellingen

Planning en publicatie NSE resultaten

Studiekeuze123 heeft in overleg met de instellingen, VSNU en Vereniging Hogescholen de publicatie van de resultaten van de Nationale Studenten Enquête 2018 een maand verschoven. Donderdag 28 juni worden de resultaten bekend gemaakt. Deze extra tijd was nodig om de gevolgen van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) te bespreken. Met ingang van de AVG gelden er strengere eisen voor de verwerking van persoonsgegevens en indirect herleidbare gegevens.

Studiekeuze123 levert de NSE resultaten in twee bestanden aan de deelnemende instellingen

– Het openbaar benchmarkbestand. Omdat dit bestand openbaar toegankelijk is, moet het conform de AVG worden beveiligd. Er mag geen directe en indirecte identificatie mogelijk zijn (zie artikel 4 lid 1, http://www.privacy-regulation.eu/nl/artikel-4-definities-EU-AVG.htm).

– Het instellingsbestand. Iedere deelnemende instelling ontvangt dit bestand met de resultaten van de eigen studenten. Hiertoe hebben instellingen een deelnemersovereenkomst en een gegevensuitwisselingsovereenkomst (GUO) getekend. Instellingen die ook de overeenkomst voor het ontvangen van het sleutelbestand hebben ondertekend, ontvangen het sleutelbestand om de record ID’s van het instellingsbestand te koppelen aan de studentnummers.

Vanwege de AVG hanteert Studiekeuze123 ‘toestemming’ als grondslag voor het verwerken en terugleveren van direct- en indirect tot de persoon herleidbare NSE resultaten. Daartoe is in de NSE vragenlijst een toestemmingsvraag toegevoegd (zie vraag 1 in de NSE vragenlijst) die het mogelijk maakt voor studenten om anoniem mee te doen. Voor studenten met een functiebeperking bevat de NSE vragenlijst daarnaast een aanvullende toestemmingsvraag (zie vraag 34 in de NSE vragenlijst).
Van de totale groep respondenten heeft 30% aangegeven anoniem mee te willen doen. Om de anonimiteit van deze groep te garanderen, is de beveiliging van dit deel van het instellingsbestand conform de AVG.

Op 27 maart 2018 organiseerde Studiekeuze123 een conferentie over de door hen voorgenomen beveiliging van de bestanden. Vervolgens is op verzoek van vertegenwoordigers van universiteiten en hogescholen uit de werkgroep NSE, besloten extra te overleggen met als doel te bekijken welke gegevens Studiekeuze123, binnen de mogelijkheden van de AVG, aanvullend op het oorspronkelijke voorstel nog meer terug kan leveren. Op 20 april 2018 en 8 mei 2018 is hier overleg over geweest. Hier zijn inhoudelijke en procesmatige afspraken gemaakt over het verdere verloop van de NSE 2018 en de beveiliging van het NSE benchmarkbestand. Deze zijn samengebracht in een gezamenlijk voorstel aan het bestuur van Studiekeuze123.

De volgende beveiliging wordt toegepast op de NSE bestanden:

1. Het openbaar NSE benchmarkbestand wordt beveiligd tegen directe en indirecte identificatie door de resultaten in het bestand uit te leveren op de 4-dimensionale combinatie ‘Instelling, Croho-opleiding, Vestiging en Studievorm.’ Er worden geen variabelen opgenomen die naast deze sleutel identificerend kunnen werken, zoals geslacht, leeftijd of studiejaar.

2. De zogenoemde n=5 regel wordt toegepast op het niveau van de respons. Deze zegt dat het aantal respondenten (deelnemers) in een groep binnen deze 4-dimensionale sleutel minimaal 5 moet zijn om indirecte herleidbaarheid te voorkomen. Resultaten van kleinere groepen worden verwijderd.

3. Studiekeuze123 verrijkt het openbaar NSE benchmarkbestand met informatie over kleine opleidingen door bij de kleine responsgroepen delen van de 4-dimensionale sleutel (vorm en/of evt. vestiging) op ‘missing’ te zetten, waardoor meer records getoond kunnen worden.

In tegenstelling tot voorgaande jaren, worden resultaten uit eerdere jaren niet geleverd, met uitzondering van de NSE 2017. Tegelijk met het bestand van 2018 wordt een nieuw beveiligd benchmarkbestand voor 2017 geleverd, zodat vergelijking van de scores tot 1 jaar terug mogelijk is. Opgemerkt wordt dat er ook sprake is van een trendbreuk met voorgaande jaren door veranderingen in de vraagstelling vanaf NSE 2017.

De n=5 regel op de respons leidt voor zowel de NSE 2017 als de NSE 2018 tot eliminatie van ca. 0,4% van alle resultaten. In de NSE 2018 gaat het om 1129 respondenten. Het responsverlies wordt minder door de toegezegde verrijking met informatie over kleine opleidingen zoals genoemd in punt 3 hierboven.

Studiekeuze123 zal voor de indicatoren ‘joint degrees’ en ‘type student‘ uiterlijk 31 mei aanvullend de gemiddelden per sleutelgroep terugleveren. Daarnaast onderzoekt zij de mogelijkheid om van alle opleidingen die wegvallen door de n=5 regel gemiddelden, standaard deviatie en wellicht andere kenmerken op alle tevredenheidsvragen in één bestand beschikbaar te maken. Gestreefd wordt deze laatste informatie uiterlijk 21 juni gereed te hebben.

Planning NSE 2018

12 juni Opleveren voorlopige Factsheets  (GfK) ONDER EMBARGO
12 juni Opleveren voorlopig instellingsbestand NSE 2018 (meerjarig, inclusief instellingsvragen) voor instellingen zonder instellingsvragen en/of labels (GfK) ONDER EMBARGO
15 juni Opleveren voorlopig instellingsbestand NSE 2018 (meerjarig, inclusief instellingsvragen) voor instellingen met instellingsvragen en/of labels (GfK) ONDER EMBARGO
18 juni Terugkoppeling controle op voorlopig instellingsbestand NSE 2018 van instelling zonder instellingsvragen en/of labels aan GfK (Instelling)
Alleen nog mogelijk om opmerkingen door te geven over instellingsvragen en eigen labels
18 juni Uitnodiging invullen evaluatie onder de contactpersonen
19 juni Terugkoppeling controle op voorlopig instellingsbestand NSE 2018 van instelling met instellingsvragen en/of labels aan GfK (Instelling)
Alleen nog mogelijk om opmerkingen door te geven over instellingsvragen en eigen labels
22 juni Opleveren definitieve bestanden NSE 2018: Instellingsbestanden, Factsheets (GfK) ONDER EMBARGO
22 juni Opleveren sleutelbestand (GfK)
26 juni Opleveren open antwoorden op de ‘last question’ (GfK)
28 juni Openbaar maken resultaten NSE 2018
28 juni Versturen dankmail aan studenten
28 juni Levering Factsheets aan College van Bestuur/Directie van deelnemende instellingen (SK123)
 2 juli Opleveren resultaten evaluatie onder de contactpersonen
 3 juli Slotbijeenkomst NSE 2018