Studie in Cijfers

Studie in Cijfers is een plaatje (een studiebijsluiter) met enkele kengetallen voor de studiekiezer over een opleiding in het hoger onderwijs. Dit plaatje is herkenbaar en vergelijkbaar en in ieder geval te vinden op de websites van universiteiten en hogescholen en in hun brochures en op www.studiekeuze123.nl.

Studie in Cijfers geeft een beeld van hoe een opleiding van een hogeschool of universiteit het doet in vergelijking met de gemiddelde resultaten van deze opleiding landelijk. Dit kan de studiekiezer helpen bij zijn eerste oriëntatie op zijn studiekeuze. Het is niet de bedoeling de studiekeuze volledig op Studie in Cijfers te baseren. Een verdere kennismaking met de opleiding en instelling via bijvoorbeeld open dagen raden wij zeker aan. Studie in Cijfers wordt alleen gemaakt voor bekostigde, voltijd bacheloropleidingen.

Hernieuwde Studie in Cijfers in 2017

Na aanleiding van een evaluatie van Studie in Cijfers wordt in juni 2017 een hernieuwde versie van Studie in Cijfers uitgebracht in een hele nieuwe vormgeving. Deze Studie in Cijfers geldt voor het studiejaar 2017-2018.

De belangrijkste wijzigingen in Studie in Cijfers op hoofdlijnen zijn:

  • Een extra cijfer bij zowel het hbo als het wo over behaalde diploma’s
  • Op advies van het ROA worden geen arbeidsmarktgegevens meer getoond op wo bachelorniveau, niet in Studie in Cijfers en niet op Studiekeuze123.nl. Dit omdat de gegevens in de Nationale Alumni Enquête (NAE) worden verzameld op masterniveau.
  • In de hbo-bachelor Studie in Cijfers wordt een extra arbeidsmarktgegeven bij de hbo-bachelor opgenomen; het percentage werkloosheid.

Nieuw wordt een link in de wo Studie in Cijfers naar de website Studiekeuze123.nl waar de doorstroom van de desbetreffende wo bachelor naar vervolgopleidingen in kaart wordt gebracht. In de hbo-bachelor Studie in Cijfers wordt ook een link in de hbo-bachelor opgenomen waar de doorstroomgegevens naar vervolgopleidingen staan weergegeven.
Studiekeuze123 zal de opzet voor deze doorstroomgegevens goed bestuderen en afstemmen voor deze in de website wordt ingebouwd.

Daarnaast geldt dat de berekeningswijze van het aantal eerstejaars en doorstroom naar het tweede jaar is aangepast.

Contacttijd
De indicator contacttijd bestaat in Studie in Cijfers, zoals ook de afgelopen jaren het geval is geweest, uit twee verschillende bronnen bestaan: voor het hbo wordt de NSE gebruikt, de universiteiten leveren gegevens over contacttijd bij Studiekeuze123 aan. Vanaf de NSE-vragenlijst 2018 komt de vraag naar contacttijd te vervallen. Onder de hogescholen zal geïnventariseerd worden of zij gegevens over contacttijd bij Studiekeuze123 kunnen gaan aanleveren. Ook wil Studiekeuze123 bekijken of naast contacttijd, nog een ander waardevol gegeven over tijdsbesteding verzameld kan worden dat het begrip studiebelasting benadert. Studiekeuze123 neemt tot eind juni 2017 de tijd om hierover in gesprek te gaan met onderwijsinstellingen, studenten en aankomende studenten.

Lees de volledige toelichting over de indicatoren in de hernieuwde Studie in Cijfers.

SiC WO juni 2016SiC HBO juni 2016

Achtergrond Studie in Cijfers

De jongerenorganisaties CNV Jongeren, ISO, JOB, LAKS en LSVb constateerden eind 2011 bij hun achterban de behoefte om de veelvuldigheid aan studiekeuze-informatie op heldere wijze vergelijkbaar te kunnen inzien. In samenwerking met Studiekeuze123 heeft het pilotproject Studie in Cijfers in 2012 een studiebijsluiter opgeleverd waarin betrouwbare onafhankelijke gegevens worden getoond. In september 2013 is het merendeel van de hogescholen (ruim 70%) aangesloten bij Studie in Cijfers. De overige hogescholen zijn gevolgd vóór 1 mei 2014. Ook de universiteiten zijn sinds 8 maart 2014 aangesloten.

Wil je meer weten over Studie in Cijfers?

Hoe is Studie in Cijfers tot stand gekomen.

Disclaimer: Aan Studie in Cijfers kunnen geen rechten worden ontleend. Het wordt opgebouwd met cijfers uit het verleden, waarbij gestreefd wordt naar actualiteit. Hoewel de verwachting is dat deze cijfers een beeld kunnen geven van de toekomst, bieden zij hiervoor geen garanties. Een opleiding kan door de jaren heen op allerlei manieren veranderen (andere opzet van het jaar, veel meer of minder inschrijvingen, samenvoeging met een ander opleiding) waardoor cijfers uit het verleden minder betekenis voor de toekomst krijgen. Vragen over (ontbrekende) cijfers kunnen worden gesteld aan de betreffende opleiding.